George Harrison Govinda Brahma-samhita - brahma mp3 mp3

Это страница предлагает вам прослушать и скачать композицию Govinda Brahma-samhita от исполнителя George Harrison, а также найти текст песни и смотреть онлайн видео клип

Исполнитель: George Harrison

Название: Govinda (Brahma-samhita)

Продолжительность трека: 05:35

Добавлен: 2015-03-11

Скачали: 664
Скачать

Все песни George Harrison
Текст песни:

Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Venum kvanantam aravinda-dalayataksam
Barhavatamsam asitambuda-sundarangam
Kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham

Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Angani yasya sakalendriya-vrtti-manti
Pasyanti panti kalyanti ciram jaganti
Ananda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya

Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Видео клип George Harrison ~ Govindam
Добавить комментарий